You are here:

Dub u Kostelního dvora

Obec : Kadaň

Katastrální území : Kadaň

Parcelní číslo: 2854

 

Popis lokality : dub letní – Quercus robur, roste na okraji remízku, který sousedí s pozemkovou parcelou číslo 2859 v k.ú. Kadaň. V remízku se mimo dubů letních dále vyskytují dřeviny v druhovém složení : javor babyka – Acer campestre, jasan ztepilý – Fraxinus excelsior a z keřů: růže šípková – Rosa sp. a bez černý – Sambucus nigra.

V návrhu na vyhlášení

Druh dřeviny : Dub letní – Quercus robur

Obvod kmene ve 130 cm : 316 cm

Výška stromu : 20 m

Šířka koruny : 12 m

Výška koruny : 15 m

Zdravotní stav : dobrý

Stáří: 250 let

Zaměření stromu: Severní šířka 50°22.173´ Východní délka 13°16.470´

Ke stromu se váže pověst :

Poblíž Kadaňské Jeseně vyvěrala kdysi z útrob země malebná studánka, jež byla oblíbeným místem krásné plavovlasé Thekly, dcery správce Kostelního dvora. Každý den se tu scházela s rytířem Heřmanem, městským hejtmanem v Kadani. Líbeznou dívku však věrně a upřímně miloval i chudý pacholek František, který sloužil u jejího otce. Lehkomyslný rytíř Heřman přivedl Theklu do hanby a odmítal si jí vzít za zákonitou manželku. Krátce před Vánocemi měli spolu poslední schůzku. Thekla zahlédla z okna své komůrky zakukleného Heřmana, jak tryskem uhání na koni ke studánce. Spěchala hned za ním, neboť doufala, že obměkčí jeho srdce s poukazem na rytířskou čest. Také František zahlédl pyšného kadaňského hejtmana a pomalu je oba sledoval. Jakmile se přiblížil ke studánce, zaslechl přerušované vzlyky a hlučný smích. Přišel ještě blíže a uviděl, jak se necitelný rytíř Heřman chystá udeřit klečící Theklu jezdeckým bičíkem. Přitom slyšel rytířova rouhavá slova: "K pomilování si byla dobrá, ale za manželku šlechtice se nehodíš!" Františkovi ztuhla krev v žilách a již se nemohl ovládnout. Vyskočil ze svého úkrytu a popadl Heřmanova koně za uzdu. Ten však tasil meč a uťal mu levou ruku. František řval bolestí, měl ovšem ještě dost sil, aby zhýralce strhnul ze sedla a vrazil mu nůž až po rukojeť do srdce. Rytířova mrtvola se zamotala do třmenů a splašený kůň jím smýkal po cestě až do Kadaně. Thekla omdlela na sněhu. Těžce raněný František, mstitel její ztracené cti, mezitím vedle ní dodýchal. Dívka žalem zešílela a když za nějaký čas porodila chlapečka, nalezla na jeho hrudi rudou skvrnu, znamení prokletí. Ve výbuchu hněvu a nenávisti vyhodila dítě ven z okna do vln Ohře. Jako vražedkyně byla vydána do rukou kata. Když jí chtěl popravčí mistr vrazit dubový kůl do srdce, hlasitě zvolala: "Z tohoto kůlu vyroste košatý strom a nebeské ptactvo bude v jeho větvích zvěstovat Boží chválu na znamení, že umírám nespravedlivě." Po těch slovech přijmula od kata smrtelnou ránu. A opravdu! Na místě její něšťastné smrti vyrostl mohutný dub a její předpověď se tak naplnila. (citace z knihy Kadaňské pověsti, str. 80)

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

 

 

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.